Tag Archives: new

For the Guilty (สำหรับคนมีความรู้สึกผิด)

All have sinned and are not good enough to share God’s divine greatness.  When people sin, they earn what sin pays—death. But God gives his people a free gift—eternal life in Christ Jesus our Lord. (Romans 3: 23; 6:23 ERV)
 เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า     เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ใน   พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 3: 23; 6:23 TNCV)

God makes people right through their faith in Jesus Christ. He does this for all who believe in Christ. Everyone is the same. They are made right with God by his grace. This is a free gift. They are made right with God by being made free from sin through Jesus Christ. (Romans 3: 22, 24 ERV)
ความชอบธรรมจากพระเจ้านี้ผ่านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อ ไม่มีข้อแตกต่างกัน      และโดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา (โรม 3: 22, 24)

The Spirit works upon man’s heart, according to his desire and consent implanting in him a new nature. ( COL 411)
วิญญาณที่ทำงานอยู่ในหัวใจของมนุษย์ตามความประสงค์และความยินยอมของเขาจะปลูกฝังอุปนิสัยใหม่ให้แก่เขา

Prayer for the guilty, the sinner and the person with an evil or deceitful heart:
การสวดมนต์สําหรับคนมีความรู้สึกผิดและคนบาปและคนมีใจชั่วร้ายหรือใจหลอกลวง:

God, be merciful to me
because of your faithful love.
Because of your great compassion,
erase all the wrongs I have done.

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์
ตามพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

Scrub away my guilt.
Wash me clean from my sin.

ขอทรงล้างมลทินทั้งสิ้นของข้าพระองค์
และชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

I know I have done wrong
I remember that sin all the time.

เพราะข้าพระองค์รู้ถึงการล่วงละเมิดของตนแล้ว
และบาปของข้าพระองค์อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์เสมอ

I did what you said is wrong.
You are the one I have sinned against.
I say this so that people will know
that I am wrong and you are right.
What you decided is fair.

ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์ผู้เดียว
และได้ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์
ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นฝ่ายถูกเมื่อทรงตัดสิน
และทรงชอบธรรมเมื่อทรงพิพากษา

I was born to do wrong,
a sinner before I left my mother’s womb.

แน่ทีเดียว ข้าพระองค์ก็บาปมาตั้งแต่เกิด
บาปตั้งแต่วินาทีที่มารดาได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์

You want me to be completely loyal,
so put true wisdom deep inside of me.

แน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงภายใน
พระองค์ทรงสอน ข้าพระองค์ถึงปัญญาในส่วนลึกที่สุด

Remove my sin and make me pure.
Wash me until I am whiter than snow!

ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยกิ่งหุสบเพื่อข้าพระองค์จะสะอาด
ขอทรงล้างข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะขาวยิ่งกว่าหิมะ

Let me hear sounds of joy and happiness again.
Let the bones you crushed be happy again.

ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยกิ่งหุสบเพื่อข้าพระองค์จะสะอาด
ขอทรงล้างข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะขาวยิ่งกว่าหิมะ

Don’t look at my sins.
Erase them all.

ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงแห่งความชื่นชมยินดีและความเปรมปรีดิ์
ขอโปรดให้กระดูกที่พระองค์หักทำลายแล้วนั้นปีติยินดี

God, create a pure heart in me,
and make my spirit strong again.

ขอทรงซ่อนพระพักตร์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์
ขอทรงลบล้างความผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์

Don’t push me away
or take your Holy Spirit from me.

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์
และทรงฟื้นจิตวิญญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

God, spare me from the punishment of death.
My God, you are the one who saves me!
Let me sing about all the good things you do for me!

ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ทำให้เขาโลหิตตก
แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค

*In Jesus’ name, Amen.

*ในนามองพระเยชูคริสเจ้า อาเมน

(Psalm 51: 1-11, 14 ERV; สดุดี 51: 1-11, 14 TNCV)

[*not part of Isaiah

*ไม่อยู่ในสดุดี]

But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from everything we’ve done wrong.  God loved the people of this world so much that he gave his only Son, so that everyone who has faith in him will have eternal life and never really die. (1 John 1:9 CEB; John 3:16 CEB)

แต่ถ้าเรายอมสารภาพความบาปของเรา พระเจ้าผู้รักษาคำสัญญาและทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ จะยกโทษบาปให้กับเรา และจะล้างเราให้สะอาดจากความผิดทุกอย่างด้วย     เพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มาก จนถึงขนาดยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้น แต่จะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป(1 ยอห์น 1:9; ยอห์น 3:16 ERV-TH)

He was being punished for what we did.
He was crushed because of our guilt.
He took the punishment we deserved, and this brought us peace.
We were healed because of his pain.

(Isaiah 53:5 ERV)

เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเรา
เขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา
เขารับโทษทัณฑ์เพื่อเราจะมีสันติสุข
บาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หาย

(อิสยาห์ 53:5 TNCV)

God has sent his special servant Jesus. He sent him to you first. He sent him to bless you by causing each of you to turn away from your evil ways. (Acts 3:26 ERV)

เมื่อพระเจ้าทรงยกผู้รับใช้ของพระองค์ขึ้นมาแล้วก็ทรงส่งพระองค์มายังพวกท่านก่อนเพื่ออวยพรท่านโดยทำให้แต่ละคนหันจากวิถีชั่วของตน (กิจการของอัครทูต 3:26 TNCV)

Believe in the Lord Jesus and you will be saved. (Acts 16:31)

ให้ไว้วางใจในองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่านจะได้หลุดพ้นจากบาป (กิจการของอัครทูต 16:31 ERV-TH)

Jesus says: “Here I am! I stand at the door (of your heart) and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in…” And because you belong to Christ Jesus, God’s peace will stand guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds. (Revelation 3:20; Philippians 4:7 ERV)

พระเยซูบอกว่า: “เราอยู่ที่นี่แล้ว! เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู (ใจของคุณ)  ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไป” แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ (วิวรณ์ 3:20; ฟีลิปปี 4:7 TNCV)

Advertisements

Together 2016?

” When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when, under the influence of this threefold union, our country shall repudiate every principle of its Constitution as a Protestant and republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near.” (Testimonies for the Church, volume 5 p. 451)

Romanism is now regarded by Protestants with far greater favor than in former years. In those countries where Catholicism is not in the ascendancy, and the papists are taking a conciliatory course in order to gain influence, there is an increasing indifference concerning the doctrines that separate the reformed churches from the papal hierarchy; the opinion is gaining ground that, after all, we do not differ so widely upon vital points as has been supposed, and that a little concession on our part will bring us into a better understanding with Rome. The time was when Protestants placed a high value upon the liberty of conscience which had been so dearly purchased. They taught their children to abhor popery and held that to seek harmony with Rome would be disloyalty to God. But how widely different are the sentiments now expressed!

The defenders of the papacy declare that the church has been maligned, and the Protestant world are inclined to accept the statement. Many urge that it is unjust to judge the church of today by the abominations and absurdities that marked her reign during the centuries of ignorance and darkness. They excuse her horrible cruelty as the result of the barbarism of the times and plead that the influence of modern civilization has changed her sentiments.

Have these persons forgotten the claim of infallibility put forth for eight hundred years by this haughty power? So far from being relinquished, this claim was affirmed in the nineteenth century with greater positiveness than ever before. As Rome asserts that the “church never erred; nor will it, according to the Scriptures, ever err ” (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, book 3, century II, part 2, chapter 2, section 9, note 17), how can she renounce the principles which governed her course in past ages?

The papal church will never relinquish her claim to infallibility. All that she has done in her persecution of those who reject her dogmas she holds to be right; and would she not repeat the same acts, should the opportunity be presented? Let the restraints now imposed by secular governments be removed and Rome be reinstated in her former power, and there would speedily be a revival of her tyranny and persecution. (The Great Controversy, “Liberty of Conscience Threatened” pp.  563 & 564)

Isaiah Ministries Scriptural Evidence Against Together 2016

“Nothing else than the kingdom of Babylon and of very Antichrist. For who is the man of sin and the son of perdition, but he who by his teaching and his ordinances increases the sin and perdition of souls in the church; while he yet sits in the church as if he were God? All these conditions have now for many ages been fulfilled by the papal tyranny.” (Martin Luther, First Principles, pp. 196-197)

Read (or listen to) The Great Controversy Online

“He (the antichrist) will be revealed and come to naught before the last day, so that every man shall comprehend and recognize that the pope is the real, true antichrist and not the vicar of Christ … Therefore those who consider the pope and his bishops as Christian shepherds and bishops are deeply in error, but even more are those who believe the the Turk (ISLAM) is the antichrist. Because the Turk (ISLAM) rules outside of the church and does not sit in the holy place, nor does he seek to bear the name of Christ, but is an open antagonist of Christ and His church. This does not need to be revealed, but it is clear and evident because he persecutes Christians openly and not as the pope does, secretly under the form of Godliness.” (Nicolaus Von Amsdorf, Furnemliche und gewisse Zeichen, sig.A2r.,v.)

Who did the reformers believe was the anti-Christ?

“And we ask you, brethren, in regard to the presence of our Lord Jesus Christ, and of our gathering together unto him, that ye be not quickly shaken in mind, nor be troubled, neither through spirit, neither through word, neither through letters as through us, as that the day of Christ hath arrived;  let not any one deceive you in any manner, because — if the falling away may not come first, and the man of sin be revealed — the son of the destruction,  who is opposing and is raising himself up above all called God or worshipped, so that he in the sanctuary of God as God hath sat down, shewing himself off that he is God — [the day doth not come].  Do ye not remember that, being yet with you, these things I said to you? and now, what is keeping down ye have known, for his being revealed in his own time,  for the secret of the lawlessness doth already work, only he who is keeping down now [will hinder] — till he may be out of the way,  and then shall be revealed the Lawless One, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the manifestation of his presence,  [him,] whose presence is according to the working of the Adversary, in all power, and signs, and lying wonders,  and in all deceitfulness of the unrighteousness in those perishing, because the love of the truth they did not receive for their being saved,  and because of this shall God send to them a working of delusion, for their believing the lie, that they may be judged — all who did not believe the truth, but were well pleased in the unrighteousness.

And we — we ought to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, that God did choose you from the beginning to salvation, in sanctification of the Spirit, and belief of the truth, to which He did call you through our good news, to the acquiring of the glory of our Lord Jesus Christ;  so, then, brethren, stand ye fast, and hold the deliverances that ye were taught, whether through word, whether through our letter; and may our Lord Jesus Christ himself, and our God and Father, who did love us, and did give comfort age-during, and good hope in grace, comfort your hearts, and establish you in every good word and work.” (2nd Thessalonians 2, YLT)

Fox’s Book of Martyrs

“Though it be admitted that Rome was once the mother of all Churches, yet from the time when it began to be the seat of Antichrist it has ceased to be what it was before. Some persons think us too severe and censorious when we call the Roman Pontiff Antichrist. But those who are of this opinion do not consider that they bring the same charge of presumption against Paul himself, after whom we speak and whose language we adopt .. I shall briefly show that (Paul’s words in II Thess. 2) are not capable of any other interpretation than that which applies them to the Papacy.” (Institutes of the Christian Religion, Vol.3, p.149)

Rekindle the Reformation!!!

Picture Courtesy of Adam4d (no affiliation)

A Fair Chance to Choose? Yes, God is Fair…

I have sinned. Without thoroughly reading myself to see what ideas were presented, I became excited about some studies, created a website for a friend, and posted those studies online. The site is not mine, so I am not sure whether it would be right for me to hack in and take them down. I realized only too late that I had posted error for all the world (that has access) to see.

What was the error? That God will do something so that everyone who is now living and has ever lived will have a fair chance to choose whether or not they will follow Him. This error encourages prayer for the dead, and suggests that God may, before Christ returns, resurrect everyone who has ever lived on the earth, or else do something else in order to show them the truth and give them a fair chance to choose. Why is it dangerous? Because a great deception is coming in which it may seem as though such a thing is happening. It’s also dangerous because it is an error. It’s not true. It’s a corrupted view of God’s justice and fairness. God is fair. That is the truth, but God does not need to do this in order to prove His fairness.

It seems that the author of the error just could not accept these words written by God’s messenger, Ellen G. White “Every year millions upon millions of human souls are passing into eternity unwarned and unsaved.” (COL 373.4) The author believed that God would simply not allow this to be, and would do something so that those unwarned people could still receive a warning and choose from themselves. Instead, God has taken them and their situation and their knowledge into consideration. He has already done something for them, and will judge them fairly.

First, it seems necessary to put that troubling quote into context:

“Every year millions upon millions of human souls are passing into eternity unwarned and unsaved. From hour to hour in our varied life opportunities to reach and save souls are opened to us. These opportunities are continually coming and going. God desires us to make the most of them. Days, weeks, and months are passing; we have one day, one week, one month less in which to do our work. A few more years at the longest, and the voice which we cannot refuse to answer will be heard saying, “Give an account of thy stewardship.”

Christ calls upon every one to consider. Make an honest reckoning. Put into one scale Jesus, which means eternal treasure, life, truth, heaven, and the joy of Christ in souls redeemed; put into the other every attraction the world can offer. Into one scale put the loss of your own soul, and the souls of those whom you might have been instrumental in saving; into the other, for yourself and for them, a life that measures with the life of God. Weigh for time and for eternity. While you are thus engaged, Christ speaks: “What shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?” Mark 8:36.  {COL 373.4 & 374.1}

That quote is a warning to us. God has already called and is calling us, those who know the truth, to share the truth and warn others. If we do not share the truth, then our own souls are in jeopardy, and so are theirs. We are to warn these people so that they will have a fair chance to choose. If we do not—whether or not we honestly believe that God will take care of those who had not yet been warned—our own souls are in danger of being lost eternally. We must choose to warn the unsaved.

Ezekiel:

18:20     The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.

18:21    But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. 

18:22    All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.

18:23    Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord GOD: and  not that he should return from his ways, and live?

18:24    But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, [and] doeth according to all the abominations that the wicked [man] doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.

18:25    Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?

18:26    When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.

18:27    Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.

18:28    Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.

18:29    Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal?

18:30    Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn [yourselves] from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.

18:31    Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?

18:32    For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn [yourselves], and live ye.

God judges everyone according to his ways, according to what he or she says and does. God judges even those who do not have the privileges that His chosen had, to learn the truth for themselves. Yet, God has chosen many to warn those who are lost. God, through Ezekiel, also discusses what will happen to them if they are warned (in consideration of whether or not they repent), whether they are not warned, and what will happen to His watchmen depending on whether he is a good watchman.

3:17        Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

3:18       When I say unto the wicked, Thou shalt surely die; and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life; the same wicked [man] shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.

3:19       Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul. 

3:20       Again, When a righteous [man] doth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumblingblock before him, he shall die: because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand. 

3:21       Nevertheless if thou warn the righteous [man], that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul. 

Here God is requiring that his watchman even warn the righteous that turns away from his righteousness and sins. Even though the righteous person might have known better, and chose to sin, God still requires His watchman to warn that person. If the sinners are left unwarned, they die in their sin, but the watchman is held responsible for not giving the warning, because God has already called them to give a warning (whether they acknowledge their calling or not).

Even if one does not have a written law, there is still a moral code. One can see others fall in sin, and see the consequences, and learn from their actions. They can learn from their own actions, too. When they sin, and God desires to warn them (though it may be that nobody is around and they do not have His commandments nor His gospel available to them) He will send His Holy Spirit to convict their conscience.

“Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing: and a wise man’s heart discerneth both time and judgment. Because to every purpose there is time and judgment, therefore the misery of man [is] great upon him.” (Ecclesiastes 8:5 & 6) “And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done: this [is] also vanity.” (10)

Paul explains in Romans:

1:16        For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.

1:17       For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. 

1:18       For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;

1:19       Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath showed [it] unto them. 

1:20       For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: 

1:21       Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. 

1:22       Professing themselves to be wise, they became fools,

1:23       And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.

1:24       Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:

1:25       Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

1:26       For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

1:27       And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet.

1:28       And even as they did not like to retain God in [their] knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

1:29       Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,

1:30       Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

1:31       Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:

1:32       Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.

 

2:1         Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.

2:2         But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.

2:3         And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

2:4         Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?

2:5         But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

2:6         Who will render to every man according to his deeds:

2:7         To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:

2:8         But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,

2:9         Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;

2:10       But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:

2:11       For there is no respect of persons with God.

2:12       For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law; 

2:13       (For not the hearers of the law [are] just before God, but the doers of the law shall be justified.

2:14       For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: 

2:15       Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and [their] thoughts the mean while accusing or else excusing one another;) 

2:16       In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

Paul wrote that men do not have an excuse. Being warned is not an excuse. God works on the heart of men. This work is a mystery, but He does it. “For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:” (Romans 1:20) God reveals Himself through nature (His creation), and through the Holy Spirit. He convicts conscience. Men also judge each other, so they must have a moral code or a sense of right or wrong. God knows and considers all these things. All these things are taken into consideration in the judgment. Being unwarned is not an excuse.

It is not wise to declare statements as truth that the Bible does not confirm as truth, especially if Scripture contradicts these so-called truths, which are not true, no matter how bad we want it to be true. “He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.” (Proverbs 28:26)

Do not grieve away God’s Spirit by insisting that your view or your way is the way it must be, nor by insisting that your own thoughts are truth, nor by arguing against Scripture, God’s Word.

“Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy [against] the [Holy] Ghost shall not be forgiven unto men.” (Matthew 12:31)

Your thoughts are not inspired by God’s Holy Spirit if they are not in harmony with Scripture. “To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, [it is] because [there is] no light in them.” (Isaiah 8:20)

If it was true that God must give everyone a fair chance to choose, even those who are already dead, in order to be fair and just,  (whether or not He had already given them that chance, which the statement that He will give them a chance suggests He had not), then wouldn’t it have simply been easier for God to have worked some mighty miracle for them while they were still alive? “But he” (Christ) “answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:” (Matthew 12:39)

“Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.” (John 8:58) Christ has been around witnessing the acts of His creation, and working with His creation to bring them to repentance of His sins long before He set foot on the Earth as a human being. He knows everything, and His judgment is fair already.

10:1        Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

10:2       But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

10:3       To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

10:4       And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

10:5       And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

10:6       This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

10:7       Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

10:8       All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

10:9       I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

10:10    The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have [it] more abundantly.

10:11    I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

10:12    But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

10:13    The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.

10:14    I am the good shepherd, and know my [sheep], and am known of mine.

10:15    As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

10:16    And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, [and] one shepherd.

10:17    Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

10:18    No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

10:19    There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

10:20    And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?

10:21    Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?

10:22    And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

10:23    And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

10:24    Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

10:25    Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.

10:26    But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

10:27    My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

10:28    And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any [man] pluck them out of my hand. 

10:29    My Father, which gave [them] me, is greater than all; and no [man] is able to pluck [them] out of my Father’s hand.

10:30    I and [my] Father are one.

(Found in the book of John.)

Jesus calls His sheep, and they follow Him. He does the work that must be done, and holds accountable for lost souls that had not been warned those whom He sent to warn and invite into His fold. Even so, even without a human messenger or the written word, the Holy Spirit can plead with each individual.

And God knows all, “Declaring the end from the beginning, and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:”  (Isaiah 46:10) He will do what is best.

As for you who are reading this—have you given your heart to Christ? Fall on your knees and plead with Him for His Holy Spirit to guide you, convict you, to turn you from sins. Plead for His love, His mercy, that He will fill you and change you, that He will create in you a clean heart (Psalms 51:10). “If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall [your] heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?” (Luke 11:13) Don’t delay any longer. Turn to Christ. Only He can save you, for “Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.” (John 14:6) “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.  For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.” (John 3: 16 & 17) (18 and 19 contain a warning that you should read if you are doubting and unbelieving.)

God loves you enough to die for you (1st John 3:16). Turn to Him. “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness.” (1st John 1:9)

Will everyone have a fair chance to choose? The living, yes (at least I believe so, and believe that there is evidence, but that may require another study or more text. But, the dead are dead. “For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten. Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.” (Ecclesiastes 9:5-7)

This post was not intended to downplay nor to disprove righteousness by faith, for it is impossible for us to obtain salvation ourselves, through our own works, but salvation is possible through God and Christ alone (See Luke 18: 27) (though this does not mean that we will not have  good works to do, for the Bible disproves that also), but it is to reveal and help you to understand that this life is the only chance we get in which to choose. God will judge fairly those who were not warned, but we only have one life. Not only must we choose for ourselves, but we must warn others, for this life is the only chance that they will receive also.

More by Ellen G. White on the subject:

Better than all the friendship of the world is the friendship of Christ’s redeemed. Better than a title to the noblest palace on earth is a title to the mansions our Lord has gone to prepare. And better than all the words of earthly praise will be the Saviour’s words to His faithful servants, “Come, ye blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.” Matthew 25:34.  {COL 374.3}

To those who have squandered His goods, Christ still gives opportunity to secure lasting riches. He says, “Give, and it shall be given unto you.” “Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.” Luke 6:38; 12:33. “Charge them that are rich in this world, . . . that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate; laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.” 1 Timothy 6:17-19.  {COL 374.4}

Then let your property go beforehand to heaven. Lay up your treasures beside the throne of God. Make sure your title to the unsearchable riches of Christ. “Make to yourselves friends by means of the mammon of unrighteousness, that when it shall fail, they may receive you into the eternal tabernacles.” R.V.  {COL 375.1}

“To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.” Isaiah 8:20. The people of God are directed to the Scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits of darkness. Satan employs every possible device to prevent men from obtaining a knowledge of the Bible; for its plain utterances reveal his deceptions. At every revival of God’s work the prince of evil is aroused to more intense activity; he is now putting forth his utmost efforts for a final struggle against Christ and His followers. The last great delusion is soon to open before us. Antichrist is to perform his marvelous works in our sight. So closely will the counterfeit resemble the true that it will be impossible to distinguish between them except by the Holy Scriptures. By their testimony every statement and every miracle must be tested. {DD 36.2}

The enemy is preparing to deceive the whole world by his miracle-working power. He will assume to personate the angels of light, to personate Jesus Christ. Every one who teaches the truth for this time is to preach the Word. Those who cling to the Word will not throw open the doors for Satan by making unguarded statements in reference to prophesying or to dreams and visions. To a greater or less degree false manifestations have been coming in, here and there, since 1844, after the time when we looked for the second coming of Christ. . . . We shall have them more and more, and like faithful sentinels we must be on guard. Letters are coming to me from many persons concerning visions which they have had and feel it their duty to relate. May the Lord help His servants to be cautious.  {2SM 21.4}

When the Lord has a genuine channel of light, there are always plenty of counterfeits. Satan will surely enter any door thrown open for him. He will give messages of truth mingling with the truth ideas of his own, prepared to mislead souls, to draw the mind to human beings and their sayings, and prevent it from holding firmly to a “Thus saith the Lord.” In God’s dealings with His people, all is quiet; with those who trust in Him, all is calm and unpretending. There will be simple, true, earnest believers in the Bible, and there will be doers of the Word as well as hearers. There will be sound, earnest, sensible waiting upon God.–Letter 102, 1894.  {2SM 22.1}

Note: Bible texts are from the King James Version of the Bible, most  (almost all) emphasis mine. This post was not intended to disprove nor to downplay righteousness by faith, but as an explanation on the state of the dead and that our focus must be on the living. This post is not for the purpose of putting down the author of the study which contained the dangerous and unBiblical idea, but to reveal the truth and warn those who might be deceived by anyone claiming this (or any) false ideas. Be careful to compare anything and everything with Scripture. Featured picture is from Visual Bible Alive, copyrighted to V. Gilbert and Arlisle F. Beers (neither are affiliated with Give me Him.